กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการและสารบรรณ  2. งานสื่อสารองค์กร 3. งานเลขานุการผู้บริหาร 4. งานประชุมและพิธีการ 5. งานอาคารและยานพาหนะ 6. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 7. งานเทคโนโลยีดิจิทัล 8. งานการเจ้าหน้าที่  และ 9. งานนิติการ

Go to website

Phone : 042 532 477 -8

Fax : 042532479

Email : pr_npu@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK