กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548  ตามความในมาตรา 9 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบัน กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงสร้างภายใน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 แผนก ได้แก่
1.แผนกบริหารงานทั่วไป
2.แผนกบริหารยุทธศาสตร์
3.แผนกบริหารงานงบประมาณ
4.แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

Go to website

Phone : 042 532 478 ต่อ 305

Fax : 042 532 479

Email : plan@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK