สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 นายคำเบ้า สีใส นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยสมาชิก ประกอบด้วยนายกวี ศรีสวรรค์,นางอัจฉรา คะษาวงค์ นางอารีย์ เจริญวัชระ และนางศิริภรณ์ นราหนองแวง ได้ร่วมกันยื่นคำขอ จดทะเบียนตั้งสมาคม เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียน มีผลประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 ลงนามโดย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครพนมซึ่งนายคำเบ้า สีใส ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งสมาคมฯ พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2560


ปัจจุบัน สำนักงานสมาคมฯ ย้ายไปอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้นเขตพื้นที่มรุกขนคร บ้านเนินสะอาด .นาราชควาย .เมืองนครพนม .นครพนม

Go to website

Phone : -

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK