วิทยาลัยการบินนานาชาติ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ มุ่งเน้นผลิตนักบินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้

      1. หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

      2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน

      3) หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่  

          - Commercial Pilot License (Aero plane) หรือ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี 

          - Private Pilot License – Aero plane หรือ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล

          - Instrument Rating หรือ หลักสูตรเพิ่มศักดิ์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

          - Multi – engine Rating หรือ หลักสูตรเพิ่มศักดิ์การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

          - Fight Instructor Rating หรือ หลักสูตรครูการบินGo to website

Phone : 0 4253 1575, 0 4253 1577, 06 1938 9888

Fax : 0 4253 1574

Email : iac@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK