กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

กองคลังและพัสดุ
    แบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกการเงิน 3. แผนกบัญชี 4. แผนกพัสดุ

Go to website

Phone : 042532477

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK