วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคาร และอีเวนท์)

Go to website

Phone : 0 4253 2468

Fax : 042 532 469

Email : tsicnpu@gmail.com

Social:

Map

HOT LINK