วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดตั้ง “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมโดยให้วิทยาลัยมีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะที่มีรูปแบบการบริหารในลักษณะนอกระบบราชการเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุดและให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Tourism and Service Industry CollegeNakhon PhanomUniversity และใช้อักษรย่อว่า “TSIC-NPU”โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งให้วิทยาลัยทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

ที่อยู่
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารศรีโคตรบูรณ์ เลขที่103 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

Go to website

Phone : 0 4253 2468

Fax : 042 532 469

Email : tsicnpu@gmail.com

Social:

Map

HOT LINK