วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ, วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร)

Go to website

Phone : 0 4253 2468

Fax : 042 532 469

Email : tsicnpu@gmail.com

Social:

Map

HOT LINK