วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

  • Home
  • หน่วยงาน
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและด้านวิชาการ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
      1. หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
      2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
      3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี ยังได้เปิดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ศรีสงครามอีกด้วย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงวิทยาลัยธาตุพนม ได้เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่Go to website

Phone : 0 4259 9649

Fax : 0 4259 9649

Email :

Social:

Map

HOT LINK