หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบและควบคุมภายในกลางของ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยงการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวมเร็วทันเหตุการณ์ มีการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการเงิน บัญชีและด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อควบคุมดูแลรักษาให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริต รั่วไหล เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของทางราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกรู ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 605

Fax : 0 4253 2480

Email :

Social:

Map

HOT LINK