สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกประเภท นับตั้งแต่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ปัจจุบันได้แบ่งงานออกเป็น 6 กอง ดังนี้
1. กองบริหารงานทั่วไป
   แบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. 
แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ 3. แผนกสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 4. แผนกเทคโนโลยีดิจิทัล

2. กองนโยบายและแผน
    แบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกบริหารยุทธศาสตร์ 3. แผนกบริหารงบประมาณ 4. แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

3. กองบริหารวิชาการ
    แบ่งส่วนงานภายในเป็น 7 แผนก ดังนี้ 1. 
แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกทะเบียนกลาง 3. แผนกหลักสูตรอุดมศึกษา 4. แผนกหลักสูตรอาชีวศึกษา 5. แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 6. แผนกรับเข้าและแนะแนวการศึกษา 7. แผนกวารสาร

4. กองพัฒนานักศึกษา 
    แบ่งส่วนงานภายในเป็น 5 แผนก ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกกิจกรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. แผนกสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4. แผนกกีฬา 5. แผนกแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา

5. กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
    แบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง 3. แผนกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 4. แผนกวินัยและนิติการ

6. กองคลังและพัสดุ
    แบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกการเงิน 3. แผนกบัญชี 4. แผนกพัสดุที่อยู่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)
ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000


Go to website

Phone : 061 174 8254

Fax : 0 4253 2479

Email : saraban@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK