สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 มาตรา 9 (1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2550 ข้อ 1 (1) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันได้แบ่งงานออกเป็น 4 กอง คือ
1. กองกลาง  
2. กองนโยบายและแผน
3. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. กองพัฒนานักศึกษา 
สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกประเภท นับตั้งแต่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 42532 477-8

Fax : 0 4253 2479

Email : pr_npu@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK