งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  (Research articles)  บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์  (Review articles)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด   เทคนิค   และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้น   ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ ฉบับตีพิมพ์ (ISSN 2228-9356 ) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2539-5769) ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2556 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย  4  เดือน 

Nakhon Phanom University Journal of Humanities and Social Sciences publishes research articles, academic articles and/or  review articles.  Its objectives are to publish articles as above-mentioned in  the fields of education, business administration,  economics,  political science,  public administration,  law,  communications, agricultural extension,  art,  culture  and  related  fields for promoting the concept,  technique  and  development of  something new and to provide  a  platform  for  the  presentation  of  academic  outputs   among   the  universities’  personnel and people in general. It is issued every 4 months.

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ที่อยู่
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000

Go to website

Phone : 08 9944 8161

Fax : 0 4253 2480

Email : npujournal@gmail.com

Social:

Map

HOT LINK