คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาและคัดกรองความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “นำสมัย คิดต่าง สรรค์สร้างสังคม”

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

Go to website

Phone : 0 4250 3776

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK