โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

  • Home
  • หน่วยงาน
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและมีระบบการบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาและอยู่ในสายงานตามโครงสร้างบริหารที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โดยมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาจะอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแต่จะได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงกว่า

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นปีแรก มีศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์นายกสภามหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งประทานคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

มหาวิทยาลัยนครพนมมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างและพัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์   ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติเพื่อให้เป็นสถาบันหลักในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสมบัติของชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ทำหน้าที่ในด้านการเปิดโอกาสให้บุตรหลานของคนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และด้านการเป็นสถาบันต้นแบบที่จะขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่โรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกจังหวัดนครพนม


ที่อยู่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
เลขที่ 167 หมู่ที่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 Go to website

Phone : 0 4219 9775

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK