โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

  • Home
  • หน่วยงาน
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างและพัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติเพื่อให้เป็นสถาบันหลักในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสมบัติของชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ทำหน้าที่ในด้านการเปิดโอกาสให้บุตรหลานของคนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และด้านการเป็นสถาบันต้นแบบที่จะขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ทั้งในและนอกจังหวัดนครพนม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Go to website

Phone : 0 4219 9775

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK