คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นคณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม และยังผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
3. หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา4) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (1ปี) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Go to website

Phone : 0 4258 7181

Fax : 0 4258 7182

Email : edu@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK