คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นคณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม และยังผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาภาษาไทย
8. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

Go to website

Phone : 0 4258 7181

Fax : 0 4258 7182

Email : edu@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK