คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรม และเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีพวิศวกร ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และถ่ายทอดงานบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น ภูมิภาค และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
      1. หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
      2. หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Go to website

Phone : 0 4250 3558

Fax : 0 4250 3558

Email : en.pr.npu@gmail.com

Social:

Map

HOT LINK