งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนมชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 601, 1080, 1081, 1088

Fax : 0 4253 2479

Email :

Social:

Map

HOT LINK