สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2558 และตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารสาธิต วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4258 7291

Fax : 0 4258 7290

Email : research.npu.rdi@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK