NPU CHANNEL : NPU IDOL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU IDOL
  • NPU iDOL อาจารย์&นักวิจัย...ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนา

NPU iDOL อาจารย์&นักวิจัย...ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนา

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-06-06 10:00:43 328

ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์และนักวิจัย ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนา

>> ผู้สร้างชื่อเสียงและได้ประกอบคุณงามความดีให้แก่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2561 >>รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการน าเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สับปะรดอบแห้งเสริมโพรไบโอติกด้วยระบบอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับอัลตร้าโซนิค ประจ าปี 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Digital Startup (S1) หัวข้อ Just Break แอพริเคชั่น จัดอาหารว่างครบวงจร โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ปี 2561 >>ชนะเลิศทีม Precision Agriculture หัวข้อ EazyFeedในกิจกรรม Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp Idea Contest โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน


#NPU #NPUchannel #มหาวิทยาลัยนครพนม #นักวิจัย #Idol #NPUFamily


VIDEO


HOT LINK