NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • VTR บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์จรีย์ สุขคะนนท์

VTR บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์จรีย์ สุขคะนนท์

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2020-09-10 15:47:50 107

" ความสุขของลูกศิษย์คือความสุขของครู ความสำเร็จของลูกศิษย์ก็คือความสำเร็จของครู จุดนั้นเราต้องทำให้ได้ เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ก้าวต่อไป " อาจารย์จรีย์ สุขคะนนท์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเริ่มปฏิบัติราชการ 20 กรกฎาคม 2525 วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ (เทคโนโลยีการเกษตร) สาขาเกษตรศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตบางพระ ประวัติการรับราชการ 20 กรกฎาคม 2525 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 1 ตุลาคม 2530 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 30 ตุลาคม 2533 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 1 ตุลาคม 2536 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 2 ตุลาคม 2539 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 24 ธันวาคม 2547 ตำแหน่ง ครู (คศ. 2) สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 1 กุมภาพันธ์ 2549 ตำแหน่ง ครู (คศ.2) วิทยฐานะชำนาญการ สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 23 พฤษภาคม 2551 ตำแหน่ง ครู (คศ.3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู (คศ.3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

------- ติดตามชีวิตการทำงาน จากจุดเริ่มต้น จนถึงวันเกษียณ ของท่านอาจารย์จรีย์ สุขคะนนท์ ได้ในบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม -------------- #ผู้เกษียณอายุ #เกษียณอายุราชการ #มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #15thNPU #15ปีมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUFamily #NPUThailand #nakhonphanomuniversityVIDEO


HOT LINK