NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์ศราวุธ พงสุภา

สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์ศราวุธ พงสุภา

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-09-26 11:36:57 62

วีดีโอเชิดชูเกียรติ"ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม" ประจำปี 2566 นายศราวุธ พงสุภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 10 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันบรรจุ วันที่ 28 พฤษภาคม 2527 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเทเวศร์) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รวมอายุราชการ 39 ปี


VIDEO


HOT LINK