• July 21, 2019
  • Online 9

นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 02 ม.ค. 2562 เวลา 15:27:09 น. | : 183

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน Social Enterprise for Young Smart NPU ปีที่ 1 การนำเสนอรายงานความคืบหน้าบูรณาการงานขับเคลื่อน Social Enterprise และการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการทำแผนธุรกิจด้านกิจการเพื่อสังคม เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีนักศึกษาแต่ละทีมได้เสนอรายงานความคืบหน้าการบูรณาการงานขับเคลื่อน Social Enterprise แก่คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนครพนม ก่อนจะนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการของเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการและดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมต่อไป โดยมี รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม,ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะกรรมการ พร้อมให้นักศึกษาแต่ละทีมร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในช่วงสุดทายของกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา มนพ. นำเสนอผลงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อสังคม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด