• July 21, 2019
  • Online 26

มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 02 ม.ค. 2562 เวลา 16:36:47 น. | : 209

งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ในกิจกรรม : การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยมี ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน

การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม,ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) และ ดร.อรพรรณ เวียนชัย จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด รวมถึงปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้รายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศชาติ ซึ่งมีประธานกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป,ประธานรายวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จากคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นสอดรับความต้องการของสังคมในอนาคต

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด