• July 21, 2019
  • Online 24

สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564

: นายสมพร กงนะ   : 10 ม.ค. 2562 เวลา 10:57:58 น. | : 248

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อประชุมติดตามผลโครงการร่วมกับคณบดี รองคณบดี และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิจัยของคณะ/และวิทยาลัย ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาและแจ้งเพื่อทราบ
 1.ปฏิทิน กำหนดการทำงานในพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทาง โดยใช้ตัวอย่างจากปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563
 2.ประเด็นการวิจัยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และยุทธศาสตร์ชาติ
 3.แบ
บฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
 4.รายละเอียดและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินภายในโครงการ

โดยกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการโครงการจัดตั้งศุนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศุนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.npu.ac.th/web/


ภาพ/ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. จัดการประชุมโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด