• July 21, 2019
  • Online 25

มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 20 ม.ค. 2562 เวลา 22:05:28 น. | : 237

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "New Episode of NPU Curriculums for Future Trend; Present, Opportunity,and Sustainability" เพื่อหาแนวทางในการวิเคราะห์หลักสูตรการสอนในมหาวิทยาลัย ให้ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562

โครงการเสวนาเชิงวิชาการครั้งนี้ จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนภายนอกเป็นวิทยากร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 136 คน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการวิเคราะห์หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกำหนดแนวทางการสร้างหลักสูตรให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งเพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดแข็งในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ,กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/AuiaI

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนสร้างหลักสูตรให้รองรับความต้องการสังคมปัจจุบัน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด