สารจากผู้บริหาร

"ศิษย์จงทำหน้าที่ของตน คือ เป็นทั้งลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครู ครูเองก็ทำหน้าที่ในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญทั้งปัญญา และคุณธรรมอันงอกงามถึงพร้อมการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


รอบรั้วกันเกรา | VIEW ALL



ปฏิทินกิจกรรม | VIEW ALL

ข่าวประชาสัมพันธ์ | VIEW ALL



NPU CHANNEL | VIEW ALL



หน่วยงาน | VIEW ALL

HOT LINK