• July 21, 2019
  • Online 8

มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 01 มี.ค. 2562 เวลา 09:29:15 น. | : 219

วันนี้ ( 1 มี.ค. 62 ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ให้สามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากแต่ละคณะ/วิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเข้าร่วม ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/953488121484501/photos/?tab=album&album_id=1231787870321190

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด