• July 21, 2019
  • Online 8

มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 05 มี.ค. 2562 เวลา 14:14:08 น. | : 227

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึกรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ แต่ละคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำโครงการในครั้งนี้

โดยโครงการการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตใหม่ให้มีศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Cure และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างและการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นการปรับเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดกาเรียนการสอน สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพ รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

ภาพการประชุม : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=351271565598229

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด