• July 21, 2019
  • Online 24

ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 15 มี.ค. 2562 เวลา 14:55:41 น. | : 165

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการ พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 โดย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นปรานในการประชุมครั้งนี้ 

การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเตรียมความพร้อมพิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม โดยปีนี้มีผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,351 คน ซึ่งพิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)

ภาพการประชุม : https://www.facebook.com/pg/OPNPUThailand/photos/?tab=album&album_id=1240255939474383

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : ประชุม คกก.พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด