• July 21, 2019
  • Online 17

พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 22 มี.ค. 2562 เวลา 18:08:30 น. | : 389

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ให้ผู้เข้ารับสาส์นแสดงความยินดี เกิดความรักความผูกพันในสถาบัน และเห็นคุณค่าของการศึกษา พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


โดยปีนี้มีผู้เข้ารับสาส์นแสดงความยินดีระดับอาชีวศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,คณะเกษตรและเทคโนโลยี ,วิทยาลัยการบินนานาชาติ ,วิทยาลัยธาตุพนม ,วิทยาลัยนาหว้า และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,473 คน แบ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 657 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 816 คน


ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 6 คน 

1.นายณัฐพร มุกดาจันทร์ ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน แผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

2.นางณรากร สาริบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

3.นายกรภักษ์ พิมพานนท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโพนสวรรค์

4.นางสาววรรณภา สำเภา เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดโครงการชลประทานนครพนม (สำนักงานชลประทานที่ 7)

5.นายยุทธจักร ปัญญาสาร อาจารย์วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม และ

6.จ่าอากาศตรีพงษ์เพชร หอมคัก เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี


มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมรับใช้สังคมจำนวน 11 คน 

1.นางสาวดารณี นนทะวงค์ศรี ระดับ ปวส. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

2.นางสาวชลธิชา หลอมทอง ระดับ ปวช. และนาวสาวนิภาวรรณ แปทา ระดับ ปวส. คณะเกษตรและเทคโนโลยี

3.นายนนทกาญจน์ พิมพล ระดับ ปวช. และนางสาวบุญฑริกา ปุหริ่ง ระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.นางสาวจิราวัฒน์ แสงสุวรรณ ระดับ ปวช. และนางสาววิภาพร จันทะชัย ระดับ ปวส. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

5.นายราเมศร์ ทะวงศ์นา ระดับ ปวช. และนายณัฏฐกิตติ์ นาโควงศ์ ระดับ ปวส. วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม และ

6.นายคุณากร รัตนะ ระดับ ปวช. และนายศุภกร เพ็งคำ ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวน 11 คน

1.นายธนภัทร กุลวงศ์ ระดับ ปวส. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

2.นางสาวรัตติยา อินรักษา ระดับ ปวช. และนายจิรภัทร ไกรษร ระดับ ปวส. คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

3.นายธนวัฒน์ หล้าดี ระดับ ปวช. และนายวิชญ์พล พรมสาย ระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

4.นายชนาธิป ศรีสุโน ระดับ ปวช. และนายคุณัชญ์ รักน้ำเที่ยง ระดับ ปวส. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

5.นายภูมินทร์ ประกิ่ง ระดับ ปวช. และนายสหธรรม โกษาแสง ระดับ ปวส. วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม และ

6.นายอนวัฒน์ คะพันธุ์ ระดับ ปวช. และนายประกิจ หระไชย ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม


โอกาสนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้ให้ปัจฉิมโอวาท แก่ผู้เข้ารับสาส์นแสดงความยินดี โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผู้เข้ารับสาส์นแสดงความยินดีในวันนี้ จะต้องเป็นผู้รู้ทันโลก หมั่นศึกษาความเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยู่เสมอ มีการฝึกฝนตนเองหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หมั่นเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและการประกอบธุรกิจ และการดำรงตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คิดดี พูดดี ทำดี พร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนการให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน เคารพต่อความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม


ภาพบรรยากาศทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=358447881547264

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบสาส์นแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด