• July 21, 2019
  • Online 15

มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 08 ก.ค. 2562 เวลา 11:10:05 น. | : 130

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 หลักสูตรรับรองโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 เป็นโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และเป็นการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในอาชีพมัคคุเทศก์ให้มีความรู้หลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นความรู้ทางวิชาการ ความรู้เฉพาะอาชีพ ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศและความรู้อื่นๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในอาชีพมัคคุเทศก์ 

ติดตามภาพบรรยากาศ และโครงการที่น่าสนใจได้ที่ : 

Facebook : อบรมมัคคุเทศก์ อบรมไกด์ ม.นครพนม กรุงเทพฯ


ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม กรุงเทพมหานคร

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด