• July 21, 2019
  • Online 39

 

ประกาศงานทะเบียน

ปีการศึกษา 2562

   ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

   ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

   ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที 2)ปีการศึกษา 2561

   ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง 6-8-61)

   ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

   ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยธาตุพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

   ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4

   ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4-5

   ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2561